Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

Τα αριθμητικά

   Τα επίθετα που φανερώνουν αριθμούς ονομάζονται αριθμητικά. Ανάλογα με τη σημασία τους χωρίζονται στα ακόλουθα:

    Απόλυτα λέγονται τα αριθμητικά που φανερώνουν ένα ορισμένο πλήθος από πρόσωπα, ζώα ή πράγματα π.χ. τρεις μαθητές. Μέχρι το είκοσι γράφονται με μία λέξη, ενώ από το είκοσι ένα και πάνω γράφονται ως ξεχωριστές λέξεις.

    Τακτικά λέγονται τα αριθμητικά που φανερώνουν τη σειρά, την τάξη (θέση) των ουσιαστικών π.χ. το πρώτο βραβείο. Από το δεκατρία και πάνω γράφονται ως ξεχωριστές λέξεις π.χ. δέκατος πέμπτος.
 
    Πολλαπλασιαστικά λέγονται τα αριθμητικά που φανερώνουν από πόσα απλά μέρη αποτελείται κάτι π.χ. διπλή προσπάθεια.

    Aναλογικά λέγονται τα αριθμητικά που φανερώνουν πόσες φορές ένα ποσό είναι μεγαλύτερο από ένα άλλο π.χ. τριπλάσια ποσότητα.

    Το απόλυτο αριθμητικό εννέα (εννιά) γράφεται με δύο -ν, όπως και όλες οι λέξεις που περιέχουν μέσα τους ολόκληρη τη λέξη εννέα (εννιά) π.χ. εννιακόσια, αλλά ένατος.

    Τα σύνθετα αριθμητικά που έχουν ως δεύτερο συνθετικό τη λέξη μισός, γράφονται στη λήγουσα με -ι. Με -η γράφονται όσα έχουν ως πρώτο συνθετικό το αρσενικό ένας και το θηλυκό μία π.χ. ενάμισι ευρώ, αλλά ενάμισης τόνος και μιάμιση ώρα.

    Τα αριθμητικά ουσιαστικά (περιληπτικά) έχουν καταλήξεις σε -άδα (δείχνει ένα πλήθος μονάδων που αποτελούν ένα σύνολο) και σε -αριά (έχουν τη σημασία του περίπου) π.χ. μία δωδεκάδα αβγά, καμιά εικοσαριά φανέλες.


 Γράψε τα τακτικά, πολλαπλασιαστικά και αναλογικά αριθμητικά τους, όπως στο παράδειγμα:

δύο                          δεύτερος                                διπλός                                  διπλάσιος
τέσσερις
δεκαέξι
είκοσι
είκοσι εφτά
εξήντα
εκατό
τετρακόσια
χίλια

Πίνακας απόλυτων και τακτικών αριθμητικών

Αριθμοί
Απόλυτα Αριθμητικά
Τακτικά Αριθμητικά
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
30
40
50
60
70
80
90
100
101
102
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2.000
ένας, μία (μια), ένα
δύο
τρία
τέσσερις, τέσσερα
πέντε
έξι
εφτά, (επτά)
οχτώ (οκτώ)
εννέα, εννιά
δέκα
έντεκα
δώδεκα
δεκατρείς, δεκατρία
δεκατέσσερις, δεκατέσσερα
δεκαπέντε
δεκαέξι (δεκάξι)
δεκαεφτά (δεκαεπτά)
δεκαοχτώ (δεκαοκτώ)
δεκαεννέα (δεκαεννιά)
είκοσι
είκοσι ένας, είκοσι μία, είκοσι ένα
είκοσι δύο
τριάντα
σαράντα
πενήντα
εξήντα
εβδομήντα
ογδόντα
ενενήντα
εκατό
εκατόν ένα, εκατό μία, εκατόν ένα
εκατό δύο
διακόσιοι, -ες, -α
τριακόσιοι, -ες, -α
τετρακόσιοι, -ες, -α
πεντακόσιοι, -ες, -α
εξακόσιοι, -ες, -α
εφτακόσιοι, -ες, -α
οχτακόσιοι, -ες, -α
εννιακόσιοι, -ες, -α
χίλιοι, χίλιες, χίλια
δύο χιλιάδες
πρώτος, -η, -ο
δεύτερος, -η, -ο
τρίτος, -η, -ο
τέταρτος, -η, -ο
πέμπτος, -η, -ο
έκτος, -η, -ο
έβδομος, -η, -ο
όγδοος, -η, -ο
ένατος, -η, -ο
δέκατος, -η, -ο
ενδέκατος,-η, -ο / εντέκατος,-η, -ο
δωδέκατος, -η, -ο
δέκατος τρίτος, -η, -ο
δέκατος τέταρτος, -η, -ο
δέκατος πέμπτος, -η, -ο
δέκατος έκτος, -η, -ο
δέκατος έβδομος, -η, -ο
δέκατος όγδοος, -η, -ο
δέκατος ένατος, -η, -ο
εικοστός, -ή, -ό
εικοστός πρώτος, -η, -ο
εικοστός δεύτερος, -η, -ο
τριακοστός, -ή, -ό
τεσσαρακοστός, -ή, -ό
πεντηκοστός, -ή, -ό
εξηκοστός, -ή, -ό
εβδομηκοστός, -ή, ό
ογδοηκοστός, -ή, -ό
ενενηκοστός, -ή,-ό
εκατοστός, -ή, ό
εκατοστός πρώτος, -η, -ο
εκατοστός δεύτερος, -η, -ο
διακοσιοστός, -ή, ό
τριακοσιοστός, -ή, -ό
τετρακοσιοστός, -ή, -ό
πεντακοσιοστός, -ή, -ό
εξακοσιοστός, -ή, -ό
εφτακοσιοστός, -ή, -ό
οχτακοσιοστός, -ή, -ό
εννιακοσιοστός, -ή, -ό
χιλιοστός, -ή, -ό
δισχιλιοστός, -ή, -ό

     
 Δες πώς κλίνονται τα απόλυτα αριθμητικά ένας, τρεις και τέσσερις.                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.